De Bouwvergunning

Procedure bouwen op de tuin.

Voor deze procedure dient geruime tijd te worden uitgetrokken, vanwege de nodige voorbereidingen en doorlooptijden.

Voor het mogen slopen, bouwen of verbouwen van gebouwen op de volkstuin zijn toestemmingen en omgevingsvergunningen (dit heette vroeger “bouwvergunningen”) nodig. Deze vergunningen zijn verplicht bij tuinhuisjes, luifels, bergingen en kweekkassen. Het tuinlid dient voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning als eerste contact op te nemen met de coördinator van de bouwtoezicht- en -taxatiecommissie [link naar n.a.w. gegevens].

In een oriënterend gesprek zullen leden van de bouwtoezicht- en -taxatiecommissie een toelichting geven over de procedure en de volgorde en opzet van de aan te bieden bouwtekeningen. Deze toelichting wordt gebaseerd op de voorwaarden, die in het geldende bestemmingsplan, in het geldende Huishoudelijk Reglement [klik hier] en in het geldende Bouwreglement [klik hier] zijn opgenomen.

 Onderstaande volgorde in de procedure is belangrijk bij de aanvraag van toestemming en aanvraag omgevingsvergunning:

  1. Oriënterend gesprek met de bouwtoezicht- en -taxatiecommissie met uitleg van de procedure;
  2. Het verkrijgen van schriftelijke toestemming van het bestuur van de volkstuinvereniging;
  3. Het verkrijgen van een omgevingsvergunning;
  4. Het verstrekken van de (digitale) kopieën van de omgevingsvergunning met tekeningen aan het bestuur.
  5. Realiseren van de sloop- en/of (ver-)bouw.
  6. Het afmelden van de werkz

 Het bestuur van de volkstuinvereniging wordt voor het verlenen van de schriftelijke toestemming door de bouwtoezicht- en -taxatiecommissie op basis van de geldende wet- en regelgeving geadviseerd.

Er is altijd een omgevingsvergunning nodig voor het slopen en/of (ver-)bouwen van een tuinhuisje, kweekkas, berging en/of luifel.

De sloop, verbouw of bouw mag pas aanvangen, nadat de (digitale) kopieën van de door de gemeente afgegeven omgevingsvergunning met bijbehorende tekeningen door het tuinlid aan de volkstuinvereniging zijn verstrekt en daarop een akkoord van het bestuur van de volkstuinvereniging aan het tuinlid is afgegeven.

Bij opzegging van het lidmaatschap dienen in principe voor bestaande gebouwen op een tuin, die wel voldoen aan het bestemmingsplan en de reglementen van de volkstuinvereniging, maar waarvoor geen bouw- of omgevingsvergunning beschikbaar is, de omgevingsvergunningen alsnog te worden aangevraagd.

Tuinleden kunnen hierover informatie inwinnen bij de coördinator van de bouwtoezicht- en -taxatiecommissie.

Ten slotte:

  • Het tuinlid kan zich niet beroepen op bestaande situaties in tuinen op het complex, die afwijken van de huidige wet- en regelgeving.
  • Bij het niet nakomen van verplichtingen dan wel bij het in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving, kan het bestuur van de volkstuinvereniging en/of de gemeente Rotterdam handhavingsmaatregelen aan het tuinlid opleggen, waarbij het afbreken van het gebouwde en het terugbrengen in de oude situatie afgedwongen kan worden.
  • Het tuinlid is verantwoordelijk voor het ontwerp van de gebouwen en uitvoering.

Contactpersoon Bouwtoezicht- en Taxatiecommissie: klik hier
Email-adres Bouwtoezicht- en Taxatiecommissie:  bouw@vtvlusthof.nl