Welkomstcommissie

De juiste weg tot aspirant lid en tuinlid.

De Welkomstcommissie heeft in eerste instantie als taak het inschrijven van (in een tuin geïnteresseerde) personen die aspirant-lid van de vtv Lusthof willen worden. Tijdens een welkomstgesprek worden de personalia van de geïnteresseerde(n) opgenomen. Tevens moeten kandidaten kunnen overleggen: een geldig legitimatiebewijs, een bankafschrift of BankApp waarop zijn of haar inschrijving in de gemeente Rotterdam kan worden gecontroleerd of een inschrijving in het bevolkingsregister (uittreksel BRP). Deze kan digitaal worden aangevraagd bij de gemeente Rotterdam. Het is de Gemeente Rotterdam die ons de handhaving van deze controle heeft opgelegd.

Pas als kandidaten hieraan hebben voldaan, wordt aan kandidaten gevraagd of hij of zij ervaring hebben op het gebied van tuinieren en de reden waarom hij of zij een volkstuin willen beginnen bij de vtv Lusthof. Vervolgens laten de commissieleden kandidaten kennismaken met het reilen en zeilen van de vereniging; wat op de vtv Lusthof wel en niet is toegestaan en op welke manier men actief aan de vereniging kan deelnemen.
Bij dit gesprek wordt aan kandidaten ook duidelijk gemaakt dat er allereerst sprake is van een één-jarig lidmaatschap als proeve van bekwaamheid, alvorens kan worden overgegaan tot een definitief lidmaatschap. De (jaarlijkse) inschrijfkosten worden geheven van € 5,-. 

Van het gesprek wordt schriftelijk verslag gedaan en overhandigd aan het bestuur. Het bestuur beslist op basis van dit verslag of kandidaten al of niet voor aspirant-lid in aanmerking komen. Bij geschiktheid wordt een definitieve acceptatiemail verzonden, waarin ook de verschuldigde inschrijfkosten van € 5,- staan vermeld. Pas na ontvangst van betaling is de inschrijving definitief en wordten eventueel geïnteresseerden als aspirant-lid geaccepteerd, waarna op een te koop staande tuin kan worden gereageerd.

Commissieleden

Als contactpersoon geldt de coördinator van de commissie die is aangesteld door het bestuur.

Chris Olthof
Coördinator

E-mail

© VTV Lusthof