Het opzeggen van uw tuin!

Lees aandachtig de onderstaande regels voordat u het formulier invult

Als u besloten hebt om uw tuin om de een of andere reden op te zeggen stelt u het bestuur hiervan schriftelijk in kennis.

 • Alle sleutels van het huisje, schuurtje e.d. dienen dan aan het bestuur te worden overhandigd.
 • Zo spoedig mogelijk daarna zullen de tuin, het huisje en de overige opstallen op de tuin, voor zover voorzien van een vergunning, namens het bestuur van de vereniging worden getaxeerd door resp. de bouwtaxatie- en de tuintaxatiecommissie.
 • Het totale bedrag van de taxatie wordt u vervolgens schriftelijk medegedeeld; gaat u met het bedrag akkoord dan dient u het daarbij gevoegde taxatieformulier te ondertekenen en aan de secretaris terug te zenden.
 • Pas als het getekende formulier terug is bij het bestuur zal de tuin te huur worden aangeboden in het publicatiebord bij de ingang, op de website van de vereniging en op internet.
 • Gaat u niet akkoord met het getaxeerde bedrag dan dient u zich te wenden tot de Rotterdamse Bond, die dan tegen betaling (voor rekening van de aanvrager) uw huisje opnieuw gaat taxeren. Bedenk echter dat de Rotterdamse Bond alleen uw huisje taxeert en niet de overige bouwwerken, inventaris e.d. en dat de uitslag van deze laatste taxatie bindend is, ook al was de taxatie van de vereniging eventueel hoger.
 • Alleen verkopen op bovenstaande manier tot stand gekomen zullen bij de Rotterdamse Bond worden aangemeld.
 • Het kan voorkomen dat er enige tijd ligt tussen het opzeggen van uw tuin en de taxatie daarvan. In principe wordt een termijn van 4 weken gehanteerd tussen opzegging en taxatie. Bedenk dat het taxeren vrijwilligerswerk blijft, dat vaak alleen in de weekends kan gebeuren
 • Nadrukkelijk dient gesteld te worden dat u verantwoordelijk blijft voor het algemeen werk en onderhoud van uw tuin, zolang deze nog niet aan een nieuw lid is verhuurd.
 • Doorgaans zult u bij de overdracht een gedeelte van het door u betaalde voorschot op uw rekening terug ontvangen onder aftrek van datgene dat u aan de vereniging schuldig bent.
 • In principe kunt u zelf een huurder voor uw tuin voordragen. Deze zal dan echter eerst de gebruikelijke procedure moeten doorlopen (intake en evt. inschrijving als aspirant-lid) en eerder ingeschreven gegadigden gaan voor.
 • Een tuinlid dat intern wil verhuizen heeft voorrang boven ingeschreven aspirant-leden.
 • Degene aan wie uw tuin wordt overgedragen, is niet verplicht tot overname van inventaris, gereedschap e.d.