Privacybeleid

Opgesteld overeenkomstig de wet op de privacy 2018

VTV Lusthof vindt het belangrijk uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VTV Lusthof houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor   deze zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • VTV Lusthof is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens hieronder.

VTV Lusthof
Hazelaarweg 39
3053 PM Rotterdam

Emailadres: volkstuin@lusthofrotterdam.nl


Algemene informatie omtrent privacy

Minderjarigen
Wij verwerken persoonsgegevens/ geboortedata van minderjarigen ( personen jonger dan 16 jaar ) ivm het sturen van felicitatiekaarten op hun verjaardagen.

Bewaartermijn
VTV Lusthof bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en rectificatie van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 


Verwerking van persoonsgegevens van tuinleden

Persoonsgegevens van tuinleden worden door VTV Lusthof verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 •  Communicatie over de overeenkomst;
 •  Communicatie over zaken die de vereniging aangaan;
 • Uitnodigingen vanuit het bestuur.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap en gebruiks/overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VTV Lusthof de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht, voor aanhef correspondentie;
 •  Adresgegevens;
 • Telefoonnummer, zakelijk en privé;
 • E-mailadres, zakelijk en privé;
 • Geboortedatum;
 • IBAN bankrekeningnummer;

Uw persoonsgegevens worden door VTV Lusthof opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende:

 • de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie            voor maximaal 7 jaar.

 
Verwerking van persoonsgegevens van kandidaat-tuinleden

Persoonsgegevens van tuinleden worden door VTV Lusthof verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking via gerichte contacten, mondeling of via e-mail.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmelding op welkomstcomissie@vtvlusthof.nl als belangstellende;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VTV Lusthof de volgende persoonsgegevens van u vragen:Voorletters;

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht, voor aanhef correspondentie;
 •  Adresgegevens;
 •  Telefoonnummer, zakelijk en privé;
 • E-mailadres, zakelijk en privé.

Uw persoonsgegevens worden door VTV Lusthof opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende:

 • de periode dat men gezien wordt als kandidaat-tuinlid.

 

Verstrekking gegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in de verwerkersovereenkomst de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.