Leefbaarheid

Leven naast elkaar en met elkaar...

Net als in de maatschappij en uw huidige woonomgeving gelden er regels die er voor zorgen dat we op een behoorlijke manier met elkaar omgaan en anderen niet tot last zijn. Kortom, op een goede manier samenleven. Dat geldt evenzeer als in een vereniging als vtv Lusthof.

 • Het is leden verboden zich, zonder toestemming van het bestuur of het betreffende lid (behoudens noodgevallen), op andermans tuin te begeven. Bestuursleden en zij die met taken namens het bestuur belast zijn, hebben te allen tijde toegang tot de tuinen voor het uitoefenen van hun functie.

 • Gedurende het seizoen (1 april tot 1 oktober), is het niet toegestaan het toegangshek op slot te draaien. Hulpdiensten moeten te allen tijde vrije toegang tot het complex hebben. Voor de nacht kan het hek handdicht gedaan worden.

 • Gedurende de wintermaanden wordt iedereen geacht een sleutel bij zich te hebben om het hek te kunnen openen en sluiten. Stelregel is: wanneer er nog een auto op de parkeerplaats staat, het hek handdicht.

 • Het plaatsen van tenten op de tuinen is niet toegestaan.

 • Het volbouwen met speeltoestellen is niet toegestaan.

 • Radio, televisie en andere geluidsapparatuur of instrumenten mogen niet buiten uw huisje hoorbaar zijn.

 • Op de paden is het niet toegestaan te fietsen, bromfietsen, motoren, auto’s enz. te plaatsen of te berijden, behalve voor hulpdiensten en de gemeente (die zelf verantwoordelijkheid draagt). Het storten van zand, grond, mest en overige materialen op de paden is eveneens niet toegestaan. Aanhangwagens, caravans e.d. mogen niet op de paden alsmede op de tuinen geplaatst worden.

 • Behoudens voor het in- en uitladen van goederen, is het parkeren alleen in de daarvoor bestemde vakken toegestaan.

 • Honden dienen altijd aangelijnd te zijn en buiten het complex te worden uitgelaten. Ruim bij onverhoopte vervuiling van paden of gazons de rommel op.

 • Katten mogen niet los lopen. Een ander mag nimmer last ondervinden van uw huisdier.

 • Elke propaganda, politiek gericht of niet, reclame, collectes, lotenverkoop enz. zijn zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan.

 • Open vuur is verboden. De gemeente hanteert een gedoogbeleid m.b.t. vuurkorven en ook barbecuen. Realiseert u zich wel dat u rook en stankoverlast veroorzaakt voor uw buren.

 • Het is niet toegestaan dat jongeren tot 18 jaar ’s nachts zonder begeleiding van hun ouders op de tuin verblijven.

 • Het fietsen op de paden gedurende het seizoen (1 april tot 1 oktober) is toegestaan voor kinderen tot 12 jaar. Behoudens leden die ontheffing hebben van het bestuur.