Kascontrole Commissie

Het is fijn om te weten dat het klopt

De kascontrolecommissie bestaat uit drie leden die op de algemene ledenvergadering worden gekozen. Jaarlijks vindt er een wisseling van 1 lid plaats dat wordt vervangen door een nieuw gekozen lid. Zij hebben tot taak de controle van de financiële middelen. Na controle van de boeken stellen zij voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering een verklaring op voor het al dan niet verlenen van decharge voor het gevoerde financiële beleid door het bestuur.

Commissieleden

Jaarlijks wordt er een nieuwe kascontrole commissie -bestaande uit 3 leden- gekozen in de Algemene Leden Vergadering (ALV)

Kascontrole commissie

Controle financiële middelen en o.a ook de afdracht van inkomsten van de kantine, loods en kweekkas.

e-mail

© VTV Lusthof