Een afspiegeling van onze maatschappij.

Elkaar vinden en elkaar begrijpen dan creëer je samen iets moois.
Een gezonde en gezellige tuinvereniging, waar het goed toeven is en de mensen elkaar vriendelijk gedag zeggen en waar we vervolgens met elkaar zorgen voor een maatschappelijk verantwoord beleid met ruimte voor vernieuwing, zodat ook na ons weer nieuwe generaties kunnen tuinieren en genieten van wat de natuur ons biedt.

Ziehier in het kort waar het allemaal om draait. Als  maatschappij in het klein streven we in onze tuinvereniging naar gelijkheid en verdraagzaamheid, waarin plaats is voor ieder individu ongeacht zijn afkomst of geloof. Maar dan wel samen met alle leden, want alleen dan heeft dit kans van slagen. Laten we ons daar als leden en bestuur voor inzetten en voor ogen houden dat, willen we een levendige, zich vernieuwende vereniging zijn, het verleden een springplank is en geen hangmat.

Het bestuur bestaat uit tenminste 5 leden. Het kan zonodig met meerdere leden worden uitgebreid, echter onder voorwaarde, dat er steeds een oneven aantal leden in het bestuur zitting hebben.
Zij worden gekozen voor de tijd van drie jaar en treden om toerbeurt na iedere zittingsperiode af; allen zijn terstond herkiesbaar.
Elk jaar treedt één dagelijks bestuurder af en 1/3 deel van het overige bestuur.

Het bestuur kan bestaan uit:
• een voorzitter;
• een secretaris;
• een penningmeester
• een bestuurlid communicatie en
• een algemeen adjunct.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen, de overige functies verdeelt het bestuur onderling.

Bestuur

Het bestuur van vtv Lusthof is gekozen via de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV)

Het bestuur is bereikbaar via het e-mailadres van de VTV Lusthof, t.w.:

volkstuin@lusthofrotterdam.nl

Voorzitter (op interim basis)

David de Glint

E-mail

Penningmeester

Wies van de Berg

E-mail
Nikki Thape   Secretaris

Secretaris

Nikki Thape

E-mail
Sijmen Aleman   Communicatie WEB

Bestuurslid Communicatie

Sijmen Aleman

E-mail
20230607 Erik Idsinga

Bestuurslid

Erik van Idsinga

E-mail

© VTV Lusthof