Verenigingsplichten en rechten

U beschikt over een kostbaar stukje grond...

Een stukje grond dat u allerlei rechten geeft, maar dat vooral ook verplichtingen met zich meebrengt. Hieronder kunt u lezen wat u zoals mag doen maar vooral ook moet doen.

  • Alle leden worden geacht in het bezit te zijn van de statuten en het huishoudelijk reglement en deze ook te kennen; als lid tekent u voor de ontvangst en naleving van de statuten en huishoudelijk reglement.
  • Algemene ledenvergaderingen zijn bij uitstek het moment waarop u kunt meepraten / beslissen over het reilen en zeilen van de vereniging. Leden worden daarom geacht om ledenvergaderingen bij te wonen.
  • De jaarnota dient u op eerste verzoek binnen de gestelde termijn te voldoen.
  • Ieder lid is verplicht algemeen werk te verrichten (minimaal 18 uur per jaar).
  • Het is niet toegestaan de tuin met sloten af te sluiten.
  • Het is niet toegestaan de tuin aan derden te verhuren danwel in gebruik te geven. Wanneer u voor langere tijd afwezig bent en de tuin door anderen laat verzorgen, maak hier melding van bij het bestuur en uw buren.
  • Het is niet toegestaan zelf de watermeter te verwijderen wanneer deze er voor de wintermaanden afgehaald worden. Hier zijn mensen voor die dit vakkundig doen.
  • Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan verenigingsbezit. Dit geldt ook voor de schade die wordt aangericht door gezinsleden, familie of andere bezoekers van de tuin indien schuld verwijtbaar is. Tevens moet ieder lid er zorg voor dragen dat deze bezoekers zich houden aan de geldende voorschriften ten aanzien van gedragingen op het tuincomplex.
  • Leden worden regelmatig via nieuwsbrieven op de hoogte gebracht van belangrijke informatie betreffende de vereniging, deze kunt u ook op de website nalezen en daarmee kennis te nemen van de “vereniging”, zoals informatie/mededelingen vanuit het bestuur, wel en wee en interessante artikelen over allerlei tuinzaken.
  • Voor alle regelgeving geldt dat het bestuur in uitzonderingssituaties, bij overmacht of wanneer het de vereniging ten goede komt, anders kan beslissen.