Voorwaarden gebruik verenigingsgebouw

Voor leden en partnerleden die iets hebben te vieren

Voorwaarden voor het gebruik van het verenigingsgebouw buiten de normale openingstijden.

 1. Het bestuur der vereniging mag het verenigingsgebouw ter beschikking stellen aan leden/partnerleden van de vereniging, alsmede thuiswonende kinderen, voor het houden van een verjaardag, jubileum of bruiloft.
 2. Openingstijden van 19.00 tot 01.00 uur, of anders in overleg.
 3. Er zal hiervoor geen huur of vergoeding in welke vorm dan ook worden gerekend.
 4. De onder punt 1 genoemde activiteiten kunnen niet plaats vinden in het verenigingsgebouw van 1 mei tot 1 oktober.
 5. Het lid/partnerlid dat gebruik maakt van het verenigingsgebouw voor een activiteit als bedoeld onder punt 1, dient alle consumpties van de vereniging te betrekken tegen de in het verenigingsgebouw geldende tarieven.
 6. Consumpties die buiten het reguliere assortiment vallen kunnen, in overleg met de coördinator, extra ingekocht worden. Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden:
  1. De verkoopprijs per consumptie wordt in overleg vastgesteld.
  2. Extra inkoop die na afloop over is moet, tegen inkoopsprijs, door gebruiker worden overgenomen.
 7. Bedieningspersoneel van de vereniging beheren de bar en de keuken. Andere personen mogen niet achter de bar of de keuken aanwezig zijn.
 8. Eventuele muziek dient van zodanig volume te zijn, dat het geen overlast veroorzaakt aan de op de tuin aanwezige leden.
 9. Alle leden/partnerleden van de vereniging hebben te allen tijde toegang tot het verenigingsgebouw, indien het geopend is voor een onder punt 1 genoemde activiteit. De toegangsdeuren van het verenigingsgebouw dienen geopend te blijven.
 10. Geplande verenigingsactiviteiten hebben te allen tijde voorrang boven de activiteiten genoemd onder punt 1.
 11. Indien het verenigingsgebouw ter beschikking van een lid/partnerlid wordt gesteld, wordt dat lid/partnerlid schriftelijk op zijn/haar verplichtingen gewezen waarvoor hij/zij tekent.
 12. De coördinator bepaalt, in overleg met het bestuur, het tijdstip van de aanvang en einde van de activiteiten genoemd onder punt 1.
 13. De coördinator of zijn/haar vervanger (ster) mag een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap verkeert, de toegang tot het verenigingsgebouw weigeren.
 14. Alle verenigingseigendommen die tijdens een activiteit genoemd onder punt 1 worden vernield, beschadigd, weggenomen of onbruikbaar worden gemaakt, zullen door het lid/partnerlid worden vergoed.
 15. Iedere aanwezige is verplicht de aanwijzingen van de coördinator of zijn/haar vervanger (ster) op te volgend.
 16. Daar waar in dit reglement niet is voorzien, beslist de coördinator in overleg met het bestuur. Kan echter een beslissing geen uitstel gedogen, dan beslist de coördinator of zijn/haar vervanger (ster).
 17. Alle afspraken zijn onderworpen aan de voorschriften van de door de overheid verleende Vergunningen.
 18. Coördinator dan wel bestuur dan wel de vereniging zijn niet aansprakelijk, financieel dan wel anders zins, voor het onverhoopt niet doorgaan van de festiviteit als bedoeld onder punt 1, om welke reden dan ook.