Bouwtaxatieprocedure

Werkzaamheden, inhoud, rechten en plichten

Werkzaamheden commissie.
Het vaststellen van de waarde van de opstallen bij vertrek van een tuinlid, zodat overdracht kan plaatsvinden.

  • Na aanmelding aan het bestuur wordt de taxatiecommissie ingeschakeld. Deze zorgt dat het taxatierapport wordt opgemaakt in een periode van vier weken van aanmelding tot afsluitend rapport.
  • Er wordt getaxeerd in de periode van 1 april tot 1 oktober.
  • Tijdens het taxeren is de tuineigenaar niet aanwezig, om alle schijn van partijdigheid te vermijden.
  • Bij ernstige verwaarlozing, d.w.z. dat geen enkel onderhoud is gepleegd, wordt de verkoper schriftelijk door het bestuur meegedeeld dat de opstallen niet te taxeren zijn. Het tuinlid krijgt kans de opstallen taxeerbaar te maken binnen een nader te bepalen termijn. Geeft hij hieraan geen gehoor, dan vindt geen taxatie plaats.
  • Het taxatierapport wordt doorgegeven aan het bestuur dat voor de overdracht zorg draagt. Mocht het vertrekkende tuinlid bezwaar aantekenen, dan is een hertaxatie mogelijk door de RBvV.

Inhoud taxatierapport.
De opstallen worden grondig bekeken en de prijs wordt vastgesteld aan de hand van een prijslijst.

Opstallen worden verdeeld in verschillende categorieën met elk een standaard prijs.

  • Door middel van bijtelposten (betimmering, betegeling, toilet/douche etc.) en aftrekposten (slecht onderhoud, technische mankementen etc.) wordt de uiteindelijke waarde bepaald.
  • Schuurtjes, kassen en pergola’s vallen ook onder de bouwtaxatiecommissie.
  • De commissieleden geven op het taxatierapport eventueel aanbevelingen m.b.t. reparaties e.d.

Rechten en plichten
De taxatiecommissie kijkt ook naar het geheel van de opstallen en laat meewegen hoeveel zorg eraan is besteed. Dat kan resulteren in een hogere berekening op onderdelen.Het tuinlid heeft altijd de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het rapport en een hertaxatie aan te vragen bij de RBvV. Dit is niet kosteloos.Opstallen waarvoor geen vergunning is aangevraagd worden niet in de taxatie meegenomen. Zo ook opstallen die niet zijn gebouwd volgens de tekening waarop de vergunning is af gegeven.

Hertaxatie
Na een jaar leegstand wordt er een hertaxatie verricht om na te gaan of de onderhoudstoestand is

gewijzigd en er veranderingen hebben plaats gehad, die van invloed zijn op de taxatiewaarde.
Dit geldt voor opstallen en voor de tuin zelf.
Het tarief van een tweede taxatie is gelijk aan dat van de eerste taxatie.