Bomenkap Schiebroeksepark t.b.v. tracé A13-A16

Aan bewoners en belanghebbenden van Schiebroeksepark e.o.

Vorige week was er media-aandacht voor de kap van bomen in het Schiebroeksepark, en het feit dat bewoners hierdoor verrast zijn. Dit vinden wij erg vervelend. De communicatie over de verlegging van de TB-grens in het verleden, en meer recent over de benodigde bomenkap in het park is niet goed (genoeg) geweest. Ik heb hierover al uitgebreid contact gehad met Gerard Kolner van Leven in Schiebroek, en er komt een factsheet op onze website. Ook zullen we hier tijdens de volgende buurtbijeenkomst bij stilstaan. Hieronder ter informatie alvast wat vragen en antwoorden die we hebben opgesteld.

Mochten jullie nog vragen hebben, dan zijn wij (Frank en ik) altijd bereid om die te beantwoorden.

Is er sprake van een zuidelijker liggende tracé grens dan eerder gecommuniceerd aan bewoners?

 • Tussen Ontwerp-Tracébesluit en Tracébesluit (in 2015/2016) is de zuidelijke tracé-grens inderdaad over een korte afstand naar het zuiden verschoven (schatting 50 meter). Reden hiervoor is dat in die periode het zestien meter brede recreaduct, de fiets-, voetganger- en ecopassage tussen Schiebroeksepark en Vlinderstrik, is toegevoegd. Dit recreaduct maakt deel uit van het pakket aan inpassingsmaatregelen van de regio die opgenomen zijn in het Tracébesluit. Door de inpassing van het recreaduct moest de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Schiebroek (de ‘verlegde’ Bergschenhoekseweg, inmiddels Ratelaarweg genoemd) ten opzichte van de ligging in het Ontwerp-Tracébesluit iets naar het zuiden uitgebogen worden. Deze inpassingen zijn in nauw overleg met Gemeente Rotterdam uitgevoerd.
 • De verlegging van de tracé-grens is opgenomen in de ‘nota van wijzigingen’ bij het Tracébesluit, waar iedereen kennis van heeft kunnen nemen. Over het recreaduct is in de planfase uitvoerig met bewoners gesproken tijdens de gebiedstafels. Ook zijn destijds beelden en kaartmateriaal getoond. Over de verlegging naar het zuiden is door Rijkswaterstaat niet expliciet (genoeg) gecommuniceerd met bewoners uit de omgeving. Dit is deels te verklaren door het feit dat het recreaduct een door de omgeving gewenste verbetering is, en deels doordat de impact van de verlegging in die fase nog onbekend was cq laag werd ingeschat en niet was uitgewerkt in een ontwerp.

Bewoners is altijd beloofd dat het Schiebroeksepark onaangetast blijft, hoe zit dat?

 • Omdat voor de nieuwe A16 Rotterdam een tracé is gekozen ten noorden van de huidige N209, blijft het Schiebroeksepark grotendeels behouden. Het was echter bekend dat aan de noordelijke rand van het huidige park groen verwijderd zou moeten worden om plaats te maken voor de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Schiebroek. Tijdens eerdere buurtbijeenkomsten is dat ook gecommuniceerd.
 • Met de verlegging van de tracé-grens naar het zuiden, en de uitwerking hiervan in het ontwerp, zijn de gevolgen voor het park wel groter dan verwacht. Het gaat volgens de vergunningsaanvraag in totaal om 64 bomen die zijn gekapt in het Schiebroeksepark.
 • In de A16 Rotterdam film zoals deze nu wordt getoond op de homepage van de projectsitewww.a16rotterdam.nl wordt via de voice-over gemeld dat het Schiebroeksepark wat meer ruimte krijgt dan nu het geval vanwege het feit dat de A16 Rotterdam wat noordelijker komt te liggen dan de N209. Er wordt ook gemeld dat de Bergschenhoekseweg (ontsluitingsweg bedrijventerrein Schiebroek) wordt aangelegd aan de zuidzijde van de N209. Daarnaast wordt gemeld dat kenmerken van omliggende gebieden worden behouden of versterkt waaronder het Schiebroeksepark.

NB Belangrijk voor de duiding is dat de oorspronkelijke film is gemaakt in 2015, ter ondersteuning van de informatieverstrekking rondom het Ontwerptracébesluit. Dus nog voor de verlegging van de tb-grens vanwege de inpassing van het recreaduct. In aanloop naar het Tracébesluit is de voice-over tekst in 2016 op onderdelen aangepast, maar niet de passage over het Schiebroeksepark.

 • Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe, veel kortere animatie over de A16 Rotterdam. Deze wordt een dezer dagen op de projectsite geplaatst. De informatiefilm wordt gecorrigeerd en krijgt opnieuw een plek op de website omdat deze wordt ervaren als zeer informerend.

Hoeveel is er gekapt?

 • Er is sprake van 64 gekapte bomen in de vergunningsaanvraag. Overigens mocht er een aantal bomenvergunningsvrij worden gerooid.
 • In de planfase was niet bekend hoeveel bomen exact zouden moeten wijken, omdat in die fase het ontwerp nog niet was uitgewerkt.

Uitsnede Landschapsplan, bijlage TB

 • Aan de noordkant van de ontsluitingsweg wordt ook groen toegevoegd. Dit vindt plaats op het talud van de grondwal. Dit gebied wordt ingericht als park en hier zullen ook bomen worden teruggeplant. Op basis hiervan is gesteld dat het Schiebroeksepark na realisatie van de A16 Rotterdam groter wordt dan in de huidige situatie. We snappen dat veel bewoners op dit moment de toekomstige ontsluitingsweg als harde grens of ongewenste doorkruising van het park zien, en we kunnen nog niet inschatten hoe straks de eindsituatie wordt ervaren.  

Is de bomenkap binnen de tracé-grens gebleven?

 • Er zijn ook bomen gekapt buiten de tb- grens. Dit hangt onder meer samen met het feit dat er ook effecten zijn buiten het tb. Als gevolg van het aanbrengen van voorbelasting treden zettingen op  die buiten tb effect hebben op bomen. (zetting is het proces waarbij grond wordt samengedrukt onder invloed van een belasting)
 • Alle gekapte bomen (ook de bomen buiten de tb-grens) worden overigens geregistreerd in een ‘bomenboekhouding’ en worden gecompenseerd.

Is de bomenkap volledig binnen de verleende vergunning gebleven?

 • De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de aangevraagde vergunning

Vriendelijke groet,
ook namens Frank

Tom Leest
Adviseur Omgeving
.................................................................................
Project A16 Rotterdam
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
K.P. van der Mandelelaan 50 | 3062 MB Rotterdam
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht
.................................................................................
M 06 52320088
tom.leest@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl